Usługi prawne dla firm: oferta Marshal Lion Consulting - Warszawa

icon-hammer

Usługi prawne

Marshal Lion wraz z współpracującymi kancelariami prawnymi świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorstw, w szczególności są to spółki handlowe i grupy kapitałowe. Obsługa prawna jaką oferujemy obejmuje kwestie związane z bieżącą działalnością firmy, a także zewnętrzną reprezentację Państwa biznesu w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

  • Doradztwo prawne dla przedsiębiorstw

Działamy w zakresie opracowywania projektów umów, sporządzania aktów wewnętrznych organów statutowych (uchwał, pełnomocnictw) i opinii prawnych. Nasi radcy prawni oferują pomoc w kwestiach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, obejmujących zarówno przedmiot działalności, jak i relacje pracownicze i uczestnictwo firmy w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Łącząc kompetencje prawno-księgowe, świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie tworzenia i przekształcania przedsiębiorstw oraz w procesach fuzji i przejęć.

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, organami prokuratury, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej i samorządowej.

  • W ramach doradztwa prawnego oferujemy obsługę korporacyjną w dziedzinach:

Prawa handlowego

– pomoc przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji spółek prawa handlowego,
– przygotowywanie opinii dla osób zarządzających podmiotami prawa handlowego,
– optymalizacja działalności spółek,
– przygotowywanie i prowadzenie Zgromadzeń Wspólników oraz posiedzeń kolegialnych organów spółek,
– inne.

Prawa cywilnego

– przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego,
– opracowanie projektów umów handlowych i negocjacje transakcji,
– opiniowanie umów kredytowych i ustanawianie zabezpieczeń pożyczek,
– windykacja należności,
– monitoring spłat należności,
– inne.

Prawa administracyjnego

– reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej,
– sporządzanie opinii prawnych,
– przygotowywanie pism i wniosków skierowanych do organów administracji publicznej,
– inne.

Prawa pracy

– przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania,
– rozwiązywanie stosunków pracy, pracowniczych sporów sądowych, zwolnień grupowych oraz przenoszenie pracowników między różnymi pracodawcami,
– wydawanie opinii z zakresu prawa pracy,
– inne.