Leasing dla firm i start upów – oferta Marshal Lion Consulting

card2222

Kredyty i usługi finansowe

Kredyty i usługi finansowe dla firm to jedna ze specjalizacji naszej firmy. Klientom prezentujemy nie tyle produkty, co gotowe rozwiązania, które gwarantują swobodę i bezpieczeństwo transakcji. Są to atrakcyjne kredyty pozabankowe dla firm, leasing, usługi doradztwa finansowego / podatkowego i inne. 

  • Oferujemy dostęp do najlepszych usług leasingowych na polskim rynku finansowym.

– kwota leasingu do 10 000 000 zł,
– oferujemy m.in. auto leasing (samochodów nowych i używanych), osobowych i ciężarowych, leasing maszyn i urządzeń, leasing nieruchomości,
– okres kredytowania do 120 miesięcy,
– usługa dostępna również dla firm z krótkim stażem działalności (start-up).

 

  • Do kogo kierujemy naszą ofertę leasingową?

Oferta Marshal Lion skierowana jest do wszystkich klientów biznesowych, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, także dla start-upów!

Jak uzyskać leasing dzięki Marshal Lion?

Wystarczy, że wypełnić formularz znajdujący się na dole strony, a nasz konsultant skontaktuje się i przedstawi warunki współpracy. Sprawdzi jaką kwotę możesz otrzymać, a następnie w możliwie najkrótszym czasie, poinformuje Cię o decyzji.

 

  • Czym jest leasing?

Leasing jest to forma finansowania działalności przedsiębiorstwa. Umowa leasingu jest umową stosunków cywilnoprawnych, dlatego przedsiębiorca, który jest leasingobiorcą lub leasingodawcą powinien znać artykuły Kodeksu Cywilnego, które tę formę finansowania opisują.

To umowa pomiędzy dwoma podmiotami, w której jedną stroną umowy jest finansujący, inaczej leasingodawca, który przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy (np. samochodu czy sprzętu informatycznego) w zamian za ustalone ratalne opłaty. Są to tzw. raty leasingowe.

Pozyskanie dóbr do użytkowania przez przedsiębiorstwo przy pomocy leasingu jest alternatywą wobec kredytu. Często obie te formy finansowania są porównywane. Instytucjami, które udzielają leasingu są banki i wyspecjalizowane firmy leasingowe, które dają możliwość porównania ofert i udzielają porad w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Są przedsiębiorcy, dla których kredyt będzie lepszym rozwiązaniem niż leasing, i odwrotnie. Bardziej wyszukane rozwiązania są stosowane przy optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa i gdy celem jest uzyskanie pożądanych wskaźników w sprawozdaniu finansowym.

 

  • Co może być przedmiotem leasingu?

Przedmiotem leasingu mogą być wyłączenie środki trwałe, czyli np. pojazdy i przyczepy, sprzęt komputerowy, maszyny i urządzenia niezbędne w procesie produkcyjnym czy linie technologiczne oraz budynki. Wszystko zależy od specyfiki przedsiębiorstwa i jego zapotrzebowania.
Przedmiotem umowy leasingu mogą być również obiekty konsumpcyjne czy inwestycyjne lub nieruchomości (np. lokale biurowe, lokale handlowe, grunty, hale magazynowe czy centra logistyczne).

 

  • Jakie są rodzaje leasingu?

Leasing może mieć różne formy, najpopularniejsze to leasing kapitałowy (finansowy) i operacyjny. Właśnie ta pierwsza forma najbardziej zbliżona jest do kredytu, ale dotyczy tylko i wyłącznie środków trwałych, a nie gotówki. W kwestii odsetek od leasingu, praktyka pokazuje, że umowy są najczęściej zawierane w oparciu o zmienną stopę procentową.

  • Leasing finansowy

Ta forma finansowania charakteryzująca się tym, że przedmiot leasingu np. samochód, staje się własnością leasingobiorcy i jest uznawany po stronie aktywów w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Oznacza to, że korzystający z przedmiotu leasingu jest uprawniony do dokonywania odpisów i tym samym amortyzacji środka trwałego. Skutkuje to zwiększeniem kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Leasing finansowy charakteryzuje się również tym, że odsetki można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu, które obniżają podstawę opodatkowania. Środek trwały objęty umową leasingową zostaje wprowadzony do stanu majątkowego firmy leasingobiorcy, a więc on sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych,

Czas trwania leasingu finansowanego jest z reguły nieograniczony. Zazwyczaj jednak umowa leasingu kapitałowego jest zawierana na okres zbliżony do pełnej amortyzacji danego środka trwałego. Na ogół jest to od 6 do 60 miesięcy. Dla naszego biura księgowego ważny jest również fakt, że nie ma możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego. Przeciętnie wynosi on od 10 do 40% wartości umowy. Trzeba pamiętać również, że podatek VAT należy zapłacić w jednej racie przy przekazaniu przedmiotu do użytku dla leasingobiorcy.

Po zakończeniu umowy leasingu, leasingobiorca nabywa prawo do przejęcia przedmiotu na warunkach określonych w umowie. Leasing finansowy ma głównie zastosowanie dla przedmiotów zwolnionych z VAT lub o stawkach podatku od 0% do 7%.

 

  • Leasing operacyjny

W tym przypadku, leasing jest z reguły zawierany na czas oznaczony. Nie może on być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji danego środka trwałego i najczęściej wynosi od 24 do 60 miesięcy. Zaletą tej formy leasingu jest możliwość zaliczenia czynszu inicjalnego i rat leasingowych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Ważne jest również, że amortyzacja przedmiotu leasingu pozostaje po stronie leasingodawcy. Warty uwagi jest również fakt, że podatek VAT od przedmiotu umowy leasingu jest rozłożony w czasie i płatny w ratach razem z ratami leasingowymi

Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku leasingu operacyjnego jest brak możliwości zaliczenia środka trwałego jako składnika aktywów. Wynika to z tego, że leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu umowy. Gdy umowa się zakończy, leasingobiorca ma prawo wykupić użytkowany w trakcie trwania umowy środek trwały za określoną z góry wartość, powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT).

 

  • Leasing zwrotny

Tę formę finansowania można zastosować, gdy przedsiębiorstwo jest właścicielem środków trwałych, a w danym momencie nie posiada środków finansowych, których pilnie potrzebuje. Firma może przekazać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing. Ta operacja pozwala na wpłynięcie jednorazowo środków finansowych do firmy.

 

  • Jakie są zalety finansowania poprzez leasing?

– Uproszczona procedura formalna i łagodniejsze wymagania w porównaniu do umów kredytowych zawieranych z bankami, które mają dość restrykcyjne zapisy.
– Zawarcie umowy leasingu zajmuje zazwyczaj o wiele mniej czasu niż procedura kredytowa.
– Pozyskany dla przedsiębiorstwa środek trwały nie wymaga ponoszenia kosztów prowizji, jak często jest w przypadku kredytu; opłatę wstępną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
– Koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy leasingu w większości przypadków płaci leasingodawca; leasing jest przedmiotem działalności leasingodawcy, uzyska on zatem bardziej preferencyjne warunki niż firma, która bierze jednorazowo dany środek trwały w leasing.
– Gdy przedsiębiorca, który wziął dany przedmiot w leasing ma problemy finansowe, może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę trzecią.
– Podpisana umowa leasingowa nie obciąża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.