Usługi prawne

 

Doradztwo prawne dla przedsiębiorstw

Marshal Lion wraz z współpracującymi kancelariami prawny świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorstw, w szczególności są to spółki handlowe i grupy kapitałowe. Obsługa prawna jaką oferujemy obejmuje kwestie związane z bieżącą działalnością firmy, a także zewnętrzną reprezentację Państwa biznesu w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Działamy w zakresie opracowywania projektów umów, sporządzania aktów wewnętrznych organów statutowych (uchwał, pełnomocnictw) i opinii prawnych. Nasi radcy prawni oferują pomoc w kwestiach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, obejmujących zarówno przedmiot działalności, jak i relacje pracownicze i uczestnictwo firmy w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Łącząc kompetencje prawno-księgowe, świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie tworzenia i przekształcania przedsiębiorstw oraz w procesach fuzji i przejęć.

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, organami prokuratury, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej i samorządowej.
 

W ramach doradztwa prawnego oferujemy obsługę korporacyjną w dziedzinach:

Prawa handlowego

 

 • pomoc przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie opinii dla osób zarządzających podmiotami prawa handlowego
 • optymalizacja działalności spółek
 • przygotowywanie i prowadzenie Zgromadzeń Wspólników oraz posiedzeń kolegialnych organów spółek
 • inne

Prawa cywilnego

 

 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego
 • opracowanie projektów umów handlowych i negocjacje transakcji
 • opiniowanie umów kredytowych i ustanawianie zabezpieczeń pożyczek
 • windykacja należności
 • monitoring spłat należności
 • inne

Prawa administracyjnego

 

 • reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej
 • sporządzanie opinii prawnych
 • przygotowywanie pism i wniosków skierowanych do organów administracji publicznej
 • inne

Prawa pracy

 

 • przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania
 • rozwiązywanie stosunków pracy, pracowniczych sporów sądowych, zwolnień grupowych oraz przenoszenie pracowników między różnymi pracodawcami
 • wydawanie opinii z zakresu prawa pracy
 • inne