Ubezpieczenia

W ofercie Marshal Lion znajdą Państwo najlepszą ofertę ubezpieczeniową, która pozostaje w atrakcyjnej relacji między ceną ubezpieczenia a jego zakresem.
 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne wchodzą w zakres ubezpieczeń majątkowych i reguluje je Kodeks Cywilny. Oczywiście dotyczą one ruchu lądowego, który odbywa się przy wykorzystaniu pojazdów mechanicznych i obejmuje ryzyko związane z ruchem drogowym, który naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe. Można wyróżnić tutaj dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń – obowiązkowe i nieobowiązkowe.

  1. Obowiązkowe ubezpieczenie – podstawowy element ubezpieczeń komunikacyjnych –ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. ubezpieczenie OC) – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów; chroni majątek osoby ubezpieczonej oraz zapewnia pokrycie ewentualnych szkód poniesionych przez poszkodowanych w zdarzeniu na drodze.
  2. Ubezpieczenia dobrowolne – przede wszystkim Autocasco (AC), ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy samochodu ubezpieczonego, nawet jeśli jest on sprawcą wypadku; ubezpieczenie NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie assistance komunikacyjne, ochrona prawna, czy koszty leczenia za granicą;

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe to dział ubezpieczeń gospodarczych, wyodrębnionych w systemie prawnym. Dotyczą one wyłącznie mienia i odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia majątkowe uregulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego. Do ubezpieczeń majątkowych należą również ubezpieczenia komunikacyjne.

Ubezpieczenia majątkowe dzielą się na trzy podstawowe rodzaje:

  1. Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe – obejmuje ryzyko wypadku, wypadku przy pracy oraz choroby zawodowej. Osoba objęta tym rodzajem ubezpieczenia może otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe lub regularne świadczenia.
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ten typ ubezpieczenia używany jest, gdy ubezpieczony wyrządzi krzywdę innej osobie i jest zobowiązany do jej naprawienia. Tym samym to ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu świadczenie, a nie sprawca zdarzenia. Dzięki polisie OC chroniony jest zarówno interes poszkodowanego, jak i ubezpieczonego.
  3. Ubezpieczenie mienia – głównym zadaniem tego typu ubezpieczenia jest ochrona przed finansowymi skutkami zniszczenia i utraty majątku (pożar mieszkania, kradzież pojazdu). Dodatkowo polisa tego typu zabezpiecza mienie na wypadek szkód spowodowanych żywiołami, a także wypadkami

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie to rodzaj polisy, która zapewnia członkom rodziny bezpieczeństwo finansowe na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Tego typu ubezpieczenie może zostać zawarte na czas określony (np. do 60 roku życia) lub dożywotnio.

Ubezpieczenie na życie można podzielić na trzy podstawowe kategorie:

  1. Ubezpieczenie na życie posagowe – ubezpieczenie na życie dziecka – do otrzymania świadczenia w tym przypadku uprawnione jest dziecko. Pieniądze może ono otrzymać dopiero po osiągnięciu danego wieku.
  2. Ubezpieczenie na życie i dożycie – wypłata świadczenia następuje po śmierci ubezpieczonego lub osiągnięcia przez niego określonego wieku.
  3. Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym – polisa ta ma charakter ochronny, a także pozwala właścicielom produktu pomnażać majątek. Jeśli w ciągu trwania polisy ubezpieczonego nie spotka nic złego, zaoszczędzone pieniądze może przekazać on np. na dodatkową emeryturę.